اولین تصویر منتشر شده از نظامیان بازداشت شده آمریکایى