فوری/واشنگتن پست آزادی جیسون رضاییان را تایید کرد.