از راست محمد مجتهد شبستری، مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی و مصطفی چمران

از راست محمد مجتهد شبستری، مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی و مصطفی چمران