مراسم سخنرانی رئیس‌جمهور سوئیس با هدف ارائه درس‌هایی از مدل اقتصادی این کشور در دانشگاه تهران آغاز شد.

مراسم سخنرانی یوهان اشنایدر امان رئیس‌جمهور سوئیس در دانشگاه تهران‌ آغاز شد.
این مراسم با هدف ارائه درس‌هایی از مدل اقتصادی سوئیس و با شرکت تعدادی از نمایندگان این کشور در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در حال برگزاری است.

در این مراسم رئیس دانشگاه تهران، رئیس دانشکده علوم و رئیس دانشکده اقتصاد به همراه تعدادی از مقامات سوئیسی حضور دارند.

در ابتدای این مراسم دکتر ابوالقاسم مهدوی رئیس دانشکده اقتصاد نسبت به تاریخچه دانشگاه تهران و فعالیت‌های صورت گرفته در این دانشگاه اطلاعاتی را به زبان انگلیسی به حضار ارائه دادند.

در حال حاضر دکتر محمود نیلی رئیس دانشگاه تهران در حال سخنرانی است و قرار است پس از سخنرانی وی یوهان اشنایدر امان به ارائه مباحثی در مورد مدل اقتصادی سوئیس بپردازد.