این شرایط در حالی است که با هزینه‌ای کم برای انجام پخش آبی در سطح وسیع می‌توان از این خطر بالقوه جلوگیری کرد و تاحدی از شدت آن کاست.»

علی اصغر عبدالحسینی، اولین مدیرکل سازمان محیط زیست در استان قم و فعال محیط زیست می‌گوید: «در شرایط موجود که بارندگی کاهش یافته و رودی هم به دریاچه نمک نمی‌ریزد، باید منتظر طوفان نمک و برخاستن ریزگردی بارها بدتر از آنچه در خوزستان رخ می‌دهد باشیم.

* این شرایط در حالی است که با هزینه‌ای کم برای انجام پخش آبی در سطح وسیع می‌توان از این خطر بالقوه جلوگیری کرد و تاحدی از شدت آن کاست.»

* پیش‌بینی‌ شده بحران زیست‌محیطی برخاسته از این کانون بحران۲۰۰ هزار هکتاری تا کمتر از ۳۰ سال دیگر دامن پایتخت را بگیرد و پرداختن به آن همین حالا هم دیر شده است