دیگر کسی در صف ارز و سکه نمی ایستد و سیاست مهار تورم نشان داده که سیاست موفقی بوده است.

* وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین برنامه های جدید برای رشد و توسعه بیشتر کشور در سال جاری خبر داد که به بهبود ایجاد فرصتهای شغلی، افزایش رفاه بازنشستگان و کاهش هزینه های بیماران در ماههای آتی منجر خواهد شد.


* ربیعی یکی ازمهمترین اقدام های پیش روی وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ایجاد امنیت شغلی برای کارگران توصیف کرد.


* همه کارگران حاشیه ای را مشمول خدمات درمانی خواهند شد.

* دیگر کسی در صف ارز و سکه نمی ایستد و سیاست مهار تورم نشان داده که سیاست موفقی بوده است.