وقتی شنید تا زمانی که ۳۰۰هزار تومان به‌حساب بیمارستان واریز نکند، پذیرش نخواهد شد، دست به خودکشی زد

* مرد ۴۷ ساله درحالی‌که از درد به‌خودش می‌پیچید، راهی بیمارستان تامین اجتماعی (میلاد) در تهران شد اما وقتی شنید تا زمانی که ۳۰۰هزار تومان به‌حساب بیمارستان واریز نکند، پذیرش نخواهد شد، دست به خودکشی زد