اتوبوس حامل 42 سرنشین حین حرکت در بلوار جمهوری کرج براثر ریزش سقف کانال آب در وسط بلوار به عمق 2.5 متری زمین سقوط کرد.

نشست خیابان در کرج 42 نفر را بلعید

ساعت 14:20 ظهر امروز یک دستگاه اتوبوس بنز 302 حامل 42 سرنشین حین حرکت در بلوار جمهوری کرج براثر ریزش سقف کانال آب در وسط بلوار، قسمت عقبه آن به عمق 2.5 متری زمین سقوط کرد.


بر اساس این گزارش، سقف این کانال به طول حدود 6 متر و عرض 3.5 متر ریزش کرد اما خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب وارد نشده است.

سیدجواد موسوی، مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی کرج درباره این خبر گفت: در حال حاضر تیم های امدادی درحال خارج کردن این اتوبوس از درون کانال هستند و تیم های فنی و اجرایی مدیریت شهری نیز برای خارج کردن اتوبوس از درون کانال آب و ترمیم مسیر در محل حادثه حضور دارند.