تصاویری از ابوعزرائیل از معروفترین نیروهای دفاع مردمی مبارزه با داعش و ابوحر عضو گردان‌های امام علی در سامرا را در بازار مشهد مشاهده می کنید.

عکس/ ابوعزرائیل و ابوحر در بازار مشهد 1
عکس/ ابوعزرائیل و ابوحر در بازار مشهد 2
عکس/ ابوعزرائیل و ابوحر در بازار مشهد 3
عکس/ ابوعزرائیل و ابوحر در بازار مشهد 4
عکس/ ابوعزرائیل و ابوحر در بازار مشهد 5