تحصیل بچه های بی خانمان و فقیر زیر یکی از پل‌های مترو شهر دهلی نو در هند


تحصیل بچه های بی خانمان و فقیر زیر یکی از پل‌های مترو شهر دهلی نو در هند

منبع: AP