۳۱ خرداد ۱۳۶۹ زلزله ای به شدت ۷.۳ در مقیاس امواج درونی زمین ( ریشتر ) ، استان های گیلان و زنجان را لرزاند . در این زلزله بیش از ۳۵ هزار نفر کشته ، ۵۰۰ هزار نفر بی خانمان و بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تخریب شدند.

زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
زلزله گیلان در سال 1369
اخبار مرتبط