تصویر قدیمی که از خیابانهای پر تردد تهران در این بخش ملاحظه می کنید نشان می دهد تهران در چند دهه پیش نیز مثل هم اکنون ترافیکی سنگین داشته است.

نیاز به حمل و نقل ، به تاریخ تمدن بر می گردد که با گذشت زمان و افزایش وسیله های نقلیه ترافیک شکل گرفت ترافیک یک واژه شناخته شده بین المللی است و در قوانین به مجموعه عبور و مرور وسائل نقلیه و اشخاص و حیوانات در راهها اطلاق می گردد.در گذشته نیز مثل امروزه وجود و تردد وسایل نقلیه باعث ترافیک و راه بندان میشد چنانچه عکس قدیمی زیر روایت گر ترافیک تهراندر دهه 50 می باشد.

ترافیک تهران

ترافیک سنگین تهران در 40 سال پیش + عکس