محققان نخستین ارتباط روشن را بین سیگار کشیدن و سرطان پروستات کشف کرده اند.

محققان نخستین ارتباط روشن را بین سیگار کشیدن و سرطان پروستات کشف کرده اند.

از مدتها قبل وجود ارتباط بین مصرف دخانیات و انواع مختلف سرطان به اثبات رسیده است اما این بررسی که توسط دانشگاه پزشکی وین همراه با بیمارستان دانشگاهی بازل در سوئیس انجام شده ، ارتباطات روشنی را بین مصرف دخانیات و سرطان پروستان نشان می دهد.

در این بررسی همچنین معلوم شده است که بعد از برداشته شدن غده پروستات به علت سرطان پروستات خطر عود مجدد این سرطان هم برای افرادی که دخانیات مصرف می کنند و هم افرادی که قبلا دخانیات مصرف می کردند دوبرابر می شود.

این بررسی توسط شش مرکز بین المللی پژوهش های سرطان و با شرکت 7191 هزار بیمار که پروستات آنها در فاصله سالهای 2001 تا 2011 برداشته شده بود ، انجام شده است.

با این حال به گفته پزشکان تاثیر منفی مصرف دخانیات بر خطر عود مجدد سرطان می تواند در عرض ده سال از ترک مصرف دخانیات برعکس شود و این به آن معناست که " هرگز برای کنار گذاشتن مصرف دخانیات خیلی دیر نیست."