با تلاش چندین ماهه اعضاء حوزه 153 ویژه زندان شهر همدان، با رضایت اولیای دم مقتول، متهم محکوم به قصاص از طناب دار رهایی یافت.

با تلاش و کوشش چندین ماهه اعضاء حوزه 153 ویژه زندان شهر همدان، رضایت اولیای دم مقتول ی . ی جلب شد و متهم محکوم به قصاص که خانمی نادم بود از طناب دار رهایی یافت.

در این ارتباط معاون قضایی رئیس کل و رئیس شوراهای حل اختلاف استان همدان از اعضاء حوزه و دبیرخانه 153 و مدیر مجتمع ویژه زندان شهر همدان تقدیر کردند.