کشاورز 84 ساله روستای فرنق ِ شهرستان خمین به دلیل شدت جراحات ناشی از سوختگی جان سپرد.

کشاورز 84 ساله روستای فرنق ِ شهرستان خمین که در باغ بادام برای مهار آتش تلاش میکرد به دلیل شدت جراحات ناشی از سوختگی جان سپرد.

به گفته فرمانده انتظامی خمین این کشاورز با مشاهده آتش سوزی در باغ خود اقدام به مهارآتش می کند که متاسفانه از نواحی مختلف بدن دچار سوختگی می شود و جان خودرا ازدست می دهد.


سرهنگ محمد علی گودرزی افزود : علت آتش سوزی این باغ هنوز مشخص نشده و در دست بررسی است.
روستای فرنق با هزار و 500 نفر جمعیت در 17 کیلومتری جنوب غربی شهرستان خمین قرار دارد.