تصاویر خسارات گردو باد در شرق کشور چین (استان فوجیان) که در روز گذشته رخ داده است.

0