تبهکارانگلیسی به جرم آزار و شکنجه پسران جوان درمنطقه «استادفورشایر» واقع درغرب انگلیس دستگیر شد.

به نقل از پلیس انگلیس، «روسیک» - 35 ساله - پس ازفریب پسران نوجوان، آنها را به بهانه‌های مختلف به خانه‌اش کشانده وبه آزارواذیت آنها می‌پرداخت و فیلم هم می‌گرفت. مأموران پلیس فیلم‌های زیادی ازجنایت‌های سیاه این تبهکاردر رایانه شخصی‌اش یافته وسرگرم تحقیق دراین باره هستند.

یکی ازکارآگاهان پلیس گفت: شواهد نشان می‌دهد این تبهکارطی چند سال اخیر پسران زیادی را هدف تجاوزقرارداده است.

به گفته وی، این متجاوز به دنبال شکایت چند پسرنوجوان شناسایی ودستگیرشد که تحقیقات تخصصی ازاوادامه دارد.