تبهکارانگلیسی به جرم آزار و شکنجه پسران 13 ساله درمنطقه «استادفورشایر» واقع درغرب انگلیس دستگیر شد.

«روسیک» - 35 ساله - پس ازفریب پسران نوجوان، آنها را به بهانه‌های مختلف به خانه‌ ویلایی اش کشانده وبه آزارواذیت آنها می‌پرداخت و فیلم هم می‌گرفت. مأموران پلیس فیلم‌های زیادی ازجنایت‌های سیاه این تبهکاردر رایانه شخصی‌اش یافته وسرگرم تحقیق دراین باره هستند.

یکی ازکارآگاهان پلیس گفت: شواهد نشان می‌دهد این تبهکارطی چند سال اخیر پسران زیادی را هدف تجاوز قرارداده است. به گفته وی، این متجاوز به دنبال شکایت چند پسرنوجوان شناسایی ودستگیرشد که تحقیقات تخصصی ازاوادامه دارد