در بزرگراهی واقع در کشور چین 37 خودروی سبک و سنگین بطور عجیبی با هم برخورد کردند!

در بزرگراهی واقع در کشور چین 37 خودروی سبک و سنگین بطور عجیبی با هم برخورد کردند!