اعضای گروهک های تروریستی که این روزها بدترین روزهای خود را در سوریه سپری می کنند یک نفر را به شکلی هولناک اعدام کردند.

گروهک های تروریستی این روزها بدترین روزهای خود را در سوریه سپری می کنند و در تحولات میدانی و سیاسی به زانو درآمده اند که آخرین نمونه آن پیروزی راهبردی نیروهای ارتش سوریه در شهر حلب است.

رسانه های وابسته به گروه های تروریستی به تازگی برای ایجاد رعب و وحشت و به نمایش گذاشتن قدرت پوشالی خود تصویری را منتشر کرده اند که مدعی هستند یکی از اسرای خود ر ا به شکل هولناکی اعدام کرده اند.