ه نقل از العالم، این پژوهش، پس از تحقیقات فراوان دربارۀ تنبلی و بعد از تطبیق پارامترهای تنبلی بر 122 کشور جهان، در مجلۀ "The Lancet"، منتشر شد.

تنبل ترین کشورهای جهان، به ترتیب عبارتند از:

1. مالت: 71.9 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.


2. سوازیلند: 69 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.


3. عربستان: 68.8 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.


4. صربستان: 68.3 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.


5. آرژانتین: 68.3 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.6. ایالات فدرال میکرونزی: 66.3 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.


7. کویت: 64.5 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.


8. بریتانیا: 63.3 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.


9. امارات: 62.5 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.


10. مالزی: 61.4 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.