رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر، ۶ عامل اقتصادی و علمی درکاهش شتاب تولیدی علمی کشور را معرفی کرد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر، ۶ عامل اقتصادی و علمی درکاهش شتاب تولیدی علمی کشور را معرفی کرد.


احمد معتمدی ‌گفت: باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص کاهش شتاب تولید علم در ایران، این کاهش از چند سال قبل آغاز شده و از سال 92 تاکنون این موضوع شدت یافته است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به عوامل اصلی کاهش شتاب تولید علم در کشور افزود: مهمترین عامل افزایش ناگهانی قیمت ارز بوده است که موجب کاهش ناگهانی بودجه دانشگاه ها در کشور شده است.

وی گفت: قطع فرصت های مطالعاتی اساتید دانشگاهی، قطع فرصت برای ارائه مقالات دانشجویی، کاهش فرصت های مطالعاتی دانشجویی، کاهش قراردادهای دانشگاه با صنعت و وضعیت نامناسب اقتصادی صنایع از جمله عوامل کاهش شتاب عملی کشور محسوب می شوند.

معتمدی با بیان اینکه کاهش شتاب تولید علم تنها مختص دولت جدید نبوده است تاکید کرد: از سال 89 شتاب تولید علم کاهش پیدا کرده است.