رطوبت 88 درصدی هوا شهرهای آبادان و خرمشهر را فراگرفته است.

رطوبت 88 درصدی هوا شهرهای آبادان و خرمشهر را فراگرفته است.

رئیس اداره هواشناسی آبادان گفت: بیشترین میزان رطوبت نسبی در شهرستان های آبادان و خرمشهر 88 درصد و کمترین میزان رطوبت در این منطقه 14 درصد گزارش شده است.
ابراهیمیان افزود: علت شرجی شدن هوا تقویت زبانه کم فشار زمین و انتقال رطوبت از خلیج فارس به استان است که این پدیده تا اواخر هفته ادامه خواهد داشت.
وی گفت: هم اکنون دمای هوا در این منطقه 31 درجه سانتیگراد گزارش شد که نسبت به دیروز یک درجه افزایش یافته است.
رئیس اداره هواشناسی آبادان از افراد مسن و کودکان خواست در هوای شرجی توام با گرما به علت جلوگیری از گرما زدگی کمتر از خانه خارج شوند.
این هوا که با رطوبت زیاد همراه است به اصطلاح به آن شرجی یا خرما پزان گفته می شود که برای تبدیل شدن محصول نخل به خارک و بعد از آن خرما کمک بسزایی می کند.