سازمان تأمین اجتماعی به عنوان شاکی در مهلت قانونی اعتراض خواهد کرد.

وکیل سازمان تأمین اجتماعی در پرونده شکایت علیه سعید مرتضوی در خصوص اخبار منتشره مبنی بر رضایت این سازمان از حکم صادره اعلام کرد: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان شاکی، حکم صادره را متناسب با تخلفات و جرائم ارتکابی از سوی سعید مرتضوی در ایام تصدی سمت مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی نمی‌داند و در مهلت قانونی به آن اعتراض خواهد کرد.


نظری در خصوص حکم صادره اظهار داشت: این حکم مربوط به عدم تمکین مرتضوی به قانون و آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت نام برده جهت تصدی سمت مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی است؛ از نظر این سازمان، کل ایام تصدی نامبرده می‌بایست مورد حکم قرار می‌گرفت و کلیه حقوق و مزایای نامبرده مسترد می‌گشت اما رأی صادره فقط بخشی از ایام تصدی را موضوع حکم قرار داده است.

وی افزود: با عنایت به اینکه از ابتدا نامبرده فاقد شرایط قانونی جهت تصدی سمت مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی بوده و در ایام مذکور تصرفات مالی متعددی را صورت داده است؛ لذا می‌بایست موضوع حکم قرار می‌گرفت. به همین جهت حکم صادره را متناسب با جرائم ارتکابی نمی‌دانیم و ضمن اعتراض به حکم صادره، از مرجع تجدید نظر، صدور حکم متناسب را درخواست خواهیم کرد.