مجوز تاسیس دانشگاه و مراکز آموزش عالی فقط بر پایه نیازهای منطقه ای داده میشود.

مجوز تاسیس دانشگاه و مراکز آموزش عالی فقط بر پایه نیازهای منطقه ای داده میشود.


معاون آموزشی وزیرعلوم تحقیقات و فنآوری درحاشیه آغاز به کار نخستین دانشگاه تخصی فن آوری های نوین درآمل گفت: برنامه کاری این وزارت خانه افزایش کیفیت آموزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی است .

شریعتی نیاسر بابیان اینکه بیش از 50 درصد مراکز دانشگاهی و موسسات آموزش عالی کیفیت آموزشی شان پایین تر از استانداردهاست تصریح کرد : صدور مجوز برای راه اندازی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی فقط بر پایه نیازهای منطقه ای و با رعایت استانداردهای آموزشی است .

معاون آموزشی وزیر علوم تحقیقات وفن آوری کمبود بودجه و اعتبار را ازجمله دلایل افت کیفیت آموزشی بیان کرد و افزود: بر پایه پژوهشها اکنون 40 درصد مراکز آموزش عالی با کمتر از 500 دانشجو فعال اند .

شریعتی نیاسر با تاکید بر رعایت شاخص های آموزشی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی گفت : این وزارتخانه در این بخش پیگیر است .

به گفته وی 4 میلیون و 700 هزار دانشجو در دو هزار و 680 دانشگاه و مرکز آموزش عالی تحصیل می کنند.