زن جوان راهی دادگاه خانواده شد تا از شوهر وسواسی اش برای همیشه جدا شود.

زن جوان راهی دادگاه خانواده شد تا از شوهر وسواسی اش برای همیشه جدا شود.

چندی پیش زن جوان با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طلاق داد و در خصوص علت آن به قاضی گفت: آقای قاضی شوهرم بیماری وسواس دارد. او همیشه از من می خواهد چندین بار خانه را تمیز کنم و مرا مجبور می کند هرلحظه در حال کار کردن باشم. از وقتی با او ازدواج کرده ام یک روز خوش هم ندارم و مرتب در حال تمیز کردن هستم.

وی افزود: در این مدت بیماری های زیادی گرفتم از بس کار کردم. شوهرم همیشه هم مرا هم خودش را آزار می دهد. او بیماری روانی دارد و بارها خواستم که پیش دکتر برویم تا شاید درمان شود، ولی شوهرم قبول نمی کند.

زن جوان ادامه داد: سه سال است که دارم او را تحمل می کنم و حرفی نمی زنم ولی دیگر طاقت ندارم و می خواهم برای همیشه از این مرد جدا شوم. او دست خودش نیز و هرچقدر هم که قول بدهد باز هم به رفتار آزاردهنده اش ادامه می دهد.

بعد از صحبت های این زن قاضی شوهرش را هم به دادگاه فرخواند تا صحبت هایش را بشنود.‎