عضویت شخصیت‌های حقوقی، در شبکه‌های اجتماعی ممنوع است.

مدیر کل حراست وزارت کشور گفت: مشاهده شده در برخی شبکه‌های اجتماعی، بعضی مسئولان سیاسی مانند فرمانداران، بخشداران و مدیران کل باعنوان حقوقی خود فعالیت دارند، که این موضوع ممنوع است.


ابراهیم شوشتری افزود: مسئولان سیاسی به ویژه فرمانداران، بخشداران و مدیران کل به هیچ وجه نباید با نام حقوقی خود در شبکه‌های مجازی فعالیت کنند.

وی گفت:رد و بدل کردن اسناد کاری از طریق شبکه‌های اجتماعی نیز ممنوع است.

شوشتری افزود: انتقال اسناد وموارد مربوط به انتخابات هم از طریق شبکه‌های مجازی، ممنوع است