سازمان حج و زیارت خبر شهادت سه زائر ایرانی در عراق را تکذیب کرد.

سازمان حج و زیارت خبر شهادت سه زائر ایرانی در عراق را تکذیب کرد.

خبر درج شده در برخی از رسانه ها مبنی بر شهادت سه زائر ایرانی و زخمی شدن تعدادی از زائران مربوط به دو سال پیش و انفجاری در همان زمان است که به اشتباه در این رسانه ها تکرار شده است.