میلیون ها زائر در آستانه اربعین حسینی از بغداد و شهر های شمالی عراق راهپیمایی خود را به سمت کربلا آغاز کردند.

میلیون ها زائر در آستانه اربعین حسینی از بغداد و شهر های شمالی عراق راهپیمایی خود را به سمت کربلا آغاز کردند.


خیابان های بغداد به ویژه مسیرهای منتهی به بزرگراه و جاده بغداد شاهد جمعیت گسترده زائران است و نیروهای امنیتی نیز این مسیرها را تحت کنترل خود دارند.

پیش بینی می شود بیش از پنج میلیون زائر از بغداد و شهرهای شمالی عراق عازم کربلای معلی شوند.