مراکز معاینه فنی خودروها از این پس باید تجهیزات و قطعات گازسوز، سامانه ذخیره سوخت و مخزن CNG خودروهای گازسوز یا دوگانه سوز را بازرسی کنند.

مراکز معاینه فنی خودروها از این پس باید تجهیزات و قطعات گازسوز، سامانه ذخیره سوخت و مخزن CNG خودروهای گازسوز یا دوگانه سوز را بازرسی کرده و تنها در صورت تایید، برگ معاینه فنی صادر کنند.

مطابق ماده 6 آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودروها و تبصره 2 ذیل آن ، مراکز معاینه فنی موظف شدند با همکاری شرکت‌های بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران ، در جریان معاینه فنی از مخازن سی ان جی ، سامانه ذخیره سوخت و تجهیزات و قطعات گازسوز خودروها به طور کامل بازرسی به عمل آورده و پس از تایید ایمنی و انطباق آنها با موازین استاندارد ، برچسب و برگ معاینه فنی را به رانندگان ارایه دهند.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران به شماره 120671 /ت 50891 ه مورخ 14/10/93 ، تمامی مراکز معاینه فنی باید نسبت به رعایت کامل این الزام قانونی اقدام کنند.