مهدی هاشمی از روز اربعین به مدت سه روز برای مرخصی آمد .

مثلث آنلاین : وکیل مهدی هاشمی گفت : مهدی هاشمی از روز اربعین به مدت سه روز برای مرخصی آمد و پس از اتمام دوره مرخصی در روز شنبه خودش را به زندان اوین معرفی کرد.