پس از ماجرای کشیدن بخیه چانه کودک خمینی شهری به دلیل نداشتن هزینه آن، حکم متهمان این تخلف پزشکی صادر شد.

پس از ماجرای کشیدن بخیه چانه کودک خمینی شهری به دلیل نداشتن هزینه آن، حکم متهمان این تخلف پزشکی صادر شد.

این حکم در تاریخ پنچم دی ماه صادر شده و به امضای مجتبی پور پیر علی، رییس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو خمینی شهر رسیده، پزشک اورژانس به پرداخت دیه، ۲۴ ماه حبس تعزیری و ۱۸ ماه انفصال خدمت محکوم شده است.

همچنین، پرستار کشیک به ۲۴ ماه حبس تعزیری و ۱۸ ماه انفصال از خدمت و سوپروایزر به ۹ ماه حبس تعزیری و ۱۸ ماه انفصال از خدمت محکوم شده اند.