بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات اتمی از راه یک توافق قابل راستی آزمایی است.

آنتونی.جی. بلینکن معاون وزیر خارجه آمریکا گفت:بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات اتمی از راه یک توافق قابل راستی آزمایی است.