اگر با ایران به توافق نرسیم آنگاه ظرفیت اتمی آنها را نابود خواهیم کرد.

باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در مصاحبه با نشریه یو.اس.ای .تودی گفت: اگر با ایران به توافق نرسیم آنگاه ظرفیت اتمی آنها را نابود خواهیم کرد.

این نشریه افزود: سناتور کورکر گفت: به نظرم آنچه ایرانی ها باید بدانند این است که اگر به توافق نرسیم آنگاه ظرفیت(توانایی) اتمی آنها را نابود خواهیم کرد. به نظرم این برای ایران مهم است که بداند حقیقتا این گام ها را خواهیم برداشت. به نظرم برای ایران مهم است که بداند ما حقیقتا این گام های ضروری را برای جلوگیری از دستیابی آنها به سلاح اتمی خواهیم برداشت.