وزیر امورخارجه اتریش ابراز امیدواری کرد این دور از مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای 5+1 باموفقیت به پایان برسد.

وزیر امورخارجه اتریش ابراز امیدواری کرد این دور از مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای 5+1 باموفقیت به پایان برسد.

«سباستین کورتس » گفت : تاریخ گذشته اتریش نشان می دهد که این کشور همیشه محلی برای دیالوگ و گفت وگو بوده است و امیدوارم که این آخرین دور از مذاکرات هسته ای با موفقیت به پایان برسد و یک راه حلی پیدا شود .
وزیر خارجه اتریش گفت که لوران فایبوس وزیر خارجه فرانسه بعدازظهر به وین می اید.