رئیس نمایندگان اکثریت در مجلس سنای آمریکا، توافق بد با ایران را از توافق نکردن بدتر خواند.

رئیس نمایندگان اکثریت در مجلس سنای آمریکا، توافق بد با ایران را از توافق نکردن بدتر خواند.
جان بینر، رئیس نمایندگان اکثریت در مجلس سنای آمریکا در حساب توئیتری خود نوشت: « توافق بد با ایران حتی از توافق نکردن بدتر است.»