بی بی سی از احتمال تمدید مهلت برای مذاکرات هسته ای ایران خبر داد.

بی بی سی از احتمال تمدید مهلت برای مذاکرات هسته ای ایران خبر داد.
گفتگوها برای رسیدن به توافق هسته ای با ایران همچنان ادامه دارد. به نظر می رسد این گفتگوها فراتر از مهلت تعیین شده ادامه خواهد داشت. این سخن را یکی از مقامات بلندپایه آمریکایی بیان کرده است. مهلت تعیین شده برای رسیدن به توافق هسته ای تا روز سه شنبه است. شش قدرت جهان در حال مذاکره با ایران هستند تا این کشور، فعالیتهای هسته ای اش را در مقابل برداشته شدن تحریمها محدود کند.