سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد برای همه مسائل فنی مطرح در مذاکرات هسته ای ایران راه حل وجود دارد.

ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فرانس 24 اعلام کرد برای همه مسائل فنی مطرح در مذاکرات هسته ای ایران راه حل وجود دارد.

هارف گفت: « آنچه که اینجا به صورت جدی مطرح است بررسی تصمیم گیری های کاملا فنی است و برای این مسائل پاسخ فنی وجود دارد .»
وی افزود: « نمی توان گفت چه اتفاقی می افتاد اما پاسخ مسائل فنی وجود دارد در نهایت برای رسیدن به توافق باید تصمیم های سیاسی گرفته شود. باید منتظر ماند و دید در روزهای آینده چه اتفاقی می افتد .»
خبرنگار این شبکه اعلام کرد این تصمیم های سیاسی قرار است در سطح مقامات بلند پایه گرفته شود. وزیر امور خارجه ایران برای رایزنی به تهران رفته است. رهبر معظم ایران در مذاکرات هسته ای حرف آخر را می زند.