محمد جواد ظریف اکنون در هتل کوبورگ وین در حال مذاکره با جان کری است .

محمد جواد ظریف اکنون در هتل کوبورگ وین در حال مذاکره با جان کری است و به تازگی از تهران بازگشته است .
یافته های خبرنگار مثلث آنلاین به خبر جدیدی درباره دلایل این سفر از این حکایت دارد که محمد جواد ظریف محمد جواد ظریف برای هماهنگی و کسب مجوز درباره زمانبندی ها به تهران رفته بود.این سفر از آن رو صورت می گیرد زمانبندی در سه محور ، تحریم ها ، تحقیق و توسعه و اکتشاف مواد معدنی که پیش تر در لوزان توافق شده بود در مورد تحقیق و توسعه 10 سال، اکتشاف 25 سال و تحریم ها تقریبا 10 سال در نظر گرفته شود مورد قبول ایران نیست.پاسخ دریافتی جواد ظریف از تهران که مبنی بر کم شدن سال های مورد اشاره می باشد می تواند سرنوشت مذاکرات را مشخص کند ..