ارنست مونیز با علی اکبر صالحی در محل اقامت او دیدار کرد.

ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا امروز با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در محل اقامت او دیدار کرد.
ارنست مونیز ظهر امروز به وقت محلی در دیدار با رییس سازمان انرژی اتمی ایران برای وی آرزوی سلامتی کرد.
شایان ذکر است علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی ایران که به تازگی تحت عمل جراحی قرار گرفته، پیش از ظهر امروز به وقت محلی به همراه ظریف برای شرکت در مذاکرات هسته ای وارد وین شد.