وزیر امور خارجه ایران گفت: احساس می کنم مذاکرات به مرحله بسیار حساسی رسیده و در این مرحله با اراده سیاسی و عزم و کار فراوان امکان پیشبرد وجود دارد.