به گزارش خبرگزاری فرانسه از وین، ایران و گروه پنج به اضافه یک با تمدید مذاکرات هسته ای تا هفت ژوئیه موافقت کردند.