در ایران و آمریکا دولت ها توافق را می خواهند و به همین دلیل شانس توافق بسیار زیاد است.

اسکات پترسون خبرنگار مشهور آمریکایی به مثلث آنلاین گفت که به مذاکرات خوشبین است و فکر می کند که این مذاکرات به توافق بین ایران و 1+5 می انجامد .
پترسون که با خبرنگار اعزامی مثلث آنلاین به وین گفت و گو می کرد ضمن بیان این خوشبینی نسبت به فرجام مذاکرات گفت: در ایران و آمریکا دولت ها توافق را می خواهند و به همین دلیل شانس توافق بسیار زیاد است.پترسون در اد امه گفت که اوباما به دنبال توافق با ایران است و حاضر است هزینه های این توافق را بدهد . مشروح این مصاحبه را در شماره بعد هفته نامه مثلث بخوانید.: