ما مایوس شدیم از این که شورای امنیت سازمان ملل متحد قبل از آن که کنگره بتواند این توافق را کاملا مورد بازبینی قرار دهد.

رئیس کمیته روابط خارجی آمریکا در بیانیه ای مشترک با عضو ارشد این کمیته گفت:ما از برداشته شدن محدودیت های موشکی ایران بسیار نگران هستیم.

اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و الیوت انجل عضو ارشد این کمیته در بیانیه مشترک گفتند:ما مایوس شدیم از این که شورای امنیت سازمان ملل متحد قبل از آن که کنگره بتواند این توافق را کاملا مورد بازبینی قرار دهد و در این زمینه اقدام کند، قطعنامه ای را در این زمینه تصویب کرد.
ما همچنین بسیار نگران هستیم که این قطعنامه محدودیت های هشت ساله اعمال شده بر موشک های باستیک ایران و محدودیت های اعمال شده پنج ساله بر سلاح های متعارف را برمی دارد.کنگره بدون توجه به این اقدام به ایفای نقش خود ادامه خواهد داد.