دیدار اعضای کمیته روابط خارجی با آمانو تنها نگرانی‌ها را در مورد نحوه بازرسی‌ها از تاسیسات ایران افزایش داد.

رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پس از دیدار یوکیو آمانو با اعضای این کمیته گفت: دیدار اعضای کمیته روابط خارجی با آمانو تنها نگرانی‌ها را در مورد نحوه بازرسی‌ها از تاسیسات ایران افزایش داد.

باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا پس از دیدار آمانو با اعضای این کمیته در این مورد اظهار کرد: پس از این جلسه نگرانی بیشتر اعضای کمیته در مورد نحوه دسترسی‌ها و رژیم بازرسی‌های آژانس از تاسیسات ایران افزایش یافته است.

کورکر در ادامه به خبرنگاران گفت: آمانو پاسخ روشنی به ما در مورد اینکه آیا آژانس اجازه دسترسی فیزیکی به بعضی از بخش‌های سایت نظامی پارچین را خواهد داشت، نداده است.