واشنگتن تایمز نوشت از سال هزار و نهصد و هفتاد و نه، شماری از کشورها به ایران در توسعه برنامه هسته ای اش تحت پوشش تلاش برای تولید انرژی هسته ای کمک کردند.

واشنگتن تایمز نوشت از سال هزار و نهصد و هفتاد و نه، شماری از کشورها به ایران در توسعه برنامه هسته ای اش تحت پوشش تلاش برای تولید انرژی هسته ای کمک کردند. این کشورها شامل روسیه، چین و کره شمالی می شوند. از زمان اعمال تحریم هایی علیه ایران در سال هزار و نهصد و هفتاد و نه،- و پس از آن که این تحریم ها افزایش یافتند- ایران با وجود اعمال رژیم تحریم ها و به سبب این کشورها، همچنان از آزادی عمل کافی برای توسعه قابلیت های خود برخوردار بوده است. به همین دلیل، می توان گفت زمان فرار هسته ای ایران در حال حاضر قریب الوقوع است.