مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سخنانی در مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک تأکید کرد در تأسیسات پارچین اتاق انفجار مشاهده نشد.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سخنانی در مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک تأکید کرد در تأسیسات پارچین اتاق انفجار مشاهده نشد.


آمانو گفت: ما از سایت پارچین دیدن کردیم و تجهیزات (مربوط به هسته ای) را مشاهده نکردیم. آن تأسیسات در دست اصلاح و تغییر بود و ما اکنون در حال تحلیل و بررسی اطلاعات هستیم.