نشست محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران و جان کری وزیرامورخارجه آمریکا به میزبانی هتل کوبورگ آغاز شد

نشست محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران و جان کری وزیرامورخارجه آمریکا به میزبانی هتل کوبورگ آغاز شد