پروانه مافی عضو حزب کارگزاران سازندگی تأیید صلاحیت شد.

صبح امروز پروانه مافی از تأیید صلاحیت خود از طرف شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تهران خبر داد.

پروانه مافی عضو حزب کارگزاران سازندگی است.