از هیچ فرد یا جناح و حزب و گروهی حمایت نکرده و نخواهم کرد. این موضع قطعی و غیرقابل تغییر اینجانب است.

اطلاعیه مهم دکتر احمدی نژاد در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری